Gmina Żelazków: ZUMI.pl / Mapa Targeo / Mapa Google / Pogoda w Gminie
strona główna mapa strony kontakt / BIP
menu główne poznaj gminę żelazków o urzędzie rada gminy galeria
Obrazek 3 zRANKING FINANSOWY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 2018
Obrazek 2 zPo raz kolejny Stypendia Wójta Gminy Żelazków zostały rozdane
Obrazek 5 zZłote Gody w Gminie Żelazków
Obrazek 1 zGmina Fair Play
Obrazek 6 zOtwarcie boiska wielofunkcyjnego w Goliszewie
Obrazek 4 zUroczystość Otwarcia Przedszkola w Dębem

1234567
 

Jesteś tutaj:

Aktualności

Dodane w dniu: 2023-01-25 11:38
mLegitymacja emeryta-rencisty
 
Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie.
 
W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS (formularz ERL).
 
Dodatkowa forma legitymacji emeryta-rencisty w telefonie
ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już wcześniej wydaną legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna legitymacja zachowuje swoją ważność zgodnie ze wskazanym na niej terminie. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami.
 
Jak dodać mLegitymację w aplikacji mObywatel
Każdy emeryt i rencista może samodzielnie dodać swoją mLegitymację w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Wystarczą do tego trzy proste kroki: uruchomienie aplikacji, kliknięcie opcji „dodaj dokument” i wybranie na liście dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.
 
Wniosek o tradycyjną legitymację
Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja. Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty.
 
Dotychczasowa legitymacja nadal jest ważna
Osoby korzystające ze swoich tradycyjnych legitymacji nie muszą się martwić. Zachowują one swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie. więcej
Dodane w dniu: 2023-01-25 11:35
Szanowni Państwo,
 
Sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
 
𝐍𝐢𝐞 𝐰𝐨𝐥𝐧𝐨 𝐝𝐨𝐩𝐮𝐬𝐳𝐜𝐳𝐚𝐜́ 𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐜𝐢𝐚̨𝐳̇𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐤𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐤𝐜𝐣𝐢 𝐛𝐮𝐝𝐲𝐧𝐤𝐮 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐳 𝐳𝐚𝐥𝐞𝐠𝐚𝐣𝐚̨𝐜𝐲 𝐧𝐚 𝐝𝐚𝐜𝐡𝐮 𝐬́𝐧𝐢𝐞𝐠 𝐢 𝐧𝐚𝐥𝐞𝐳̇𝐲 𝐳𝐚𝐩𝐞𝐰𝐧𝐢𝐜́ 𝐰ł𝐚𝐬́𝐜𝐢𝐰𝐞 𝐢 𝐨𝐝𝐩𝐨𝐰𝐢𝐞𝐝𝐧𝐢𝐨 𝐜𝐳𝐞̨𝐬𝐭𝐞 𝐨𝐝𝐬́𝐧𝐢𝐞𝐳̇𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐝𝐚𝐜𝐡𝐮 𝐨𝐫𝐚𝐳 𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨́𝐰 𝐞𝐥𝐞𝐰𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐛𝐮𝐝𝐲𝐧𝐤𝐮. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.
 
Przypominamy, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.
więcej
Dodane w dniu: 2023-01-25 08:37
𝐍𝐨𝐰𝐞 𝐬́𝐰𝐢𝐚𝐝𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 – 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐩𝐨𝐝𝐚𝐭𝐤𝐮 𝐕𝐀𝐓 𝐳𝐚 𝐝𝐨𝐬𝐭𝐚𝐫𝐜𝐳𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐚𝐥𝐢𝐰𝐚 𝐠𝐚𝐳𝐨𝐰𝐞 𝐰 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie informuje mieszkańców Gminy Żelazków, że refundacja podatku VAT jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

 
Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:
-wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. 20 grudnia 2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy:
-jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł lub,
-jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł .
 
Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:
•przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
•dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
•dochody z gospodarstwa rolnego,
•dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 
Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:
•2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.
•2022 r. - w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 r.
 
Aby uzyskać refundację podatku VAT do wniosku należy dołączyć: - fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku, - dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę.
 
Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek nie później niż do 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
 
Wnioski należy składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135.
W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
2) do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w ust. 1.
 
Wniosek dostępny do pobrania: KLIKNIJ
 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
62 769 11 32, 62 769 10 38, 519 389 931
więcej
Dodane w dniu: 2023-01-23 13:07
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do producji rolnej powinien zbierać FAKTURY VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie

Od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Wniosek należy złożyć do Wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023r. wynosi:

 

Ilość hektarów x 110 litrów x 1,20 zł.

 

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5 lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub tutaj - wniosekzałącznik, zestawienie
Rolnicy, którzy chcą uzyskać dopłatę do bydła zobowiązani są do dostraczenia informacji o dużych jednostach przeliczeniowych bydła za rok 2022 (40 litrów na 1 DJP). Informację o djp można uzyskać z ARiMR.
 

UWAGA

Prosimy, aby w celu usprawnienia wypłat zwrotu podatku akcyzowego we wnioskach składanych przez Państwa wpisać: numer rachunku bankowego oraz aktualny numer telefonu.

 

więcej
Dodane w dniu: 2023-01-19 14:42
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach programu „Cyfrowe kluby seniora” w kwocie 15.000 zł  Dzienny Dom Senior+ w Żelazkowie zakupił komputery w celu doposażenia stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów.
więcej
Dodane w dniu: 2023-01-18 15:05
Obrady XLVIII sesji Rady Gminy Żelazków VIII kadencji odbędą się w dniu 25 stycznia 2023 r. (środa) o godz 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Żelazkowie.


Proponowany porządek obrad: -  otwórz
więcej
Dodane w dniu: 2023-01-12 10:26
więcej
Dodane w dniu: 2023-01-12 10:11

„Opieka na odległość dla seniorów” w Gminie Żelazków w 2023r.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie informuje, że rozpoczął się nabór osób chętnych do udziału w projekcie dla osób starszych tzw. „opieka na odległość” zamieszkujących na terenie Gminy Żelazków w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
 
W ramach programu seniorzy mogą otrzymać bezpłatnie opaski, dzięki którym będą mieć zapewnioną całodobową „opiekę na odległość”. Program potrwa do końca 2023 roku i może być też kontynuacją Programu z roku 2022.
 
Projekt ten skierowany jest do seniorów wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia lub bezpieczeństwa.
 
O udział w projekcie będą mogły ubiegać się osoby:
• mieszkające na terenie gminy Żelazków,
• które ukończyły 65 lat,
• samotne lub zamieszkujące z innymi osobami.
 
W ramach Projektu Uczestnik ma zapewnione:
• podłączenie opaski monitorującej zdrowie do systemu teleopieki oraz zapewnienie całodobowej możliwości łączności z centrum teleopieki,
• przeszkolenie w zakresie obsługi opaski monitorującej stan zdrowia oraz prezentację działania systemu teleopieki,
• zapis i możliwość generowania raportu ze wskaźników mierzonych przez opaskę monitorującą stan zdrowia,
• całodobowy monitoring i rejestrację sygnałów alarmowych,
• możliwość kontaktu z pracownikami Centrum Teleopieki w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub złego samopoczucia.
 
Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do dnia 25 stycznia 2023 r. lub poinformować nas telefonicznie. W razie dodatkowych pytań można się kontaktować pod nr tel.:
 
62 769 11 32,
62 7691032,
519 389 931.
 
więcej

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »

kalendarium
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc październik 2022 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Zwiń blok aktualności Aktualności
2023-01-25 11:38
Dodane przez: UG Żelazków
mLegitymacja emeryta-rencisty   Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z...
2023-01-25 11:35
Dodane przez: UG Żelazków
Szanowni Państwo,   Sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych...
2023-01-25 08:37
Dodane przez: UG Żelazków
𝐍𝐨𝐰𝐞 𝐬́𝐰𝐢𝐚𝐝𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 – 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐜𝐣𝐚...
Rozwiń blok aktualności
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.